Organizare

Conform Statutului, AORR are următoarele structuri și organe de conducere şi control:
Adunarea Generală

Extras din Statutul AORR:

Art.14. Organele de conducere în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora răspund, de întreaga activitate, în faţa Adunării Generale.

Art.15. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al AORR şi cuprinde totalitatea membrilor săi.

Art.16. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv extraordinară, după cum urmează:

1. În sesiune ordinară o dată pe an, și în în sesiuni extraordinare pentru rezolvarea unor probleme importante, de competența Adunării Generale, care nu suferă amânare.
2. Adunarea Generală se convoacă, în şedinţă ordinară, cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei sau, în situaţii deosebite, în şedinţă extraordinară, cu cel putin 3 zile înainte
3. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director.
4. Convocarea adunărilor extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi dintre membrii AORR.
5. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a şi a a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se consideră statutar constituită cu orice număr din membri de drept prezenţi.

Art.17. (1) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor AORR.

Art.18. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenţi, cu excepţia aprobării şi modificării Statutului, când trebuie întrunită o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Art.19. (1) Fiecare membru al AORR are dreptul la un singur vot.
(2) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal de către un secretariat desemnat de către Consiliul Director.
(3) Adunarea Generală este condusă de către Preşedinte sau de un membru al Consiliului Director, desemnat de către acest organ de conducere, în caz de incapacitate a Preşedintelui.
(4) Lipsa nemotivată a oricărui membru la două şedinţe consecutive ale Adunării Generale atrage pierderea dreptului de a fi ales în organele de conducere şi în organismele de lucru ale AORR.
(5) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme, pe baza unei cereri formulate în scris, adresate Colegiului Director cu cel puţin 5 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală.
(6) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului, sunt obligatorii, chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art.20. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale AORR, precum şi a planului anual cu principalele activităţi;
2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
4. alegerea şi revocarea cenzorului;
5. modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului AORR;
6. dizolvarea şi lichidarea AORR, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
7. aprobă sigla, diploma şi insigna AORR;
8. aprobă afilierea AORR la o federaţie, uniune etc din țară și străinătate;
9. aprobă participarea la programe şi parteneriate cu structuri similare din ţară şi străinătate;
10. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.

Art.21. La şedinţele Adunării Generale pot fi invitaţi și reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naționale, celorlalte structuri ale Sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, ai altor instituţii cu care AORR colaborează, reprezentanţi ai mass-media, precum şi ai altor asociaţii.

Consiliul Director

Extras din Statutul AORR:

Art.22. (1) Consiliul Director al AORR este organul executiv de conducere şi administrare al asociaţiei în intervalul dintre şedinţele Adunării Generale şi este ales pentru o perioadă de 2 (doi) ani.
(2) Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reînnoite de către Adunarea Generală.

Art.23. Consiliul Director se compune dintr-un număr impar de membri și este format din: președinte, președinte executiv, vicepreședinți, secretar general, membri. Numărul de membri este stabilit de Adunarea Generală.

Art.24. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

1. elaborează și aprobă ROF;
2. asigură conducerea activității AORR în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
3. pregăteşte şedinţele Adunării Generale şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;
4. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
5. elaborează și prezintă Adunării Generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul anterior, proiectul planului anual de activități şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul viitor;
6. încheie acte juridice în numele AORR;
7. aprobă înfiinţarea filialelor teritoriale;
8. stabilește cuantumul cotizației anuale pentru membrii AORR;
9. hotărăşte schimbarea sediului AORR;
10. aprobă organigrama şi politica de personal ale structurilor AORR;
11. stabileşte personalul din cadrul AORR care urmează să fie remunerat, precum şi indemnizația acestuia;
12. acceptă donaţiile şi sponsorizările făcute AORR în condiţiile respectării legilor în vigoare;
13. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art.25 (1) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate, în faţa Adunării Generale.
(2) Fiecare membru al Consiliului Director răspunde individual pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

Art.26.(1) Consiliul Director se întruneşte, de regulă, lunar şi asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Președintele executiv poate solicita întrunirea acestuia ori de câte ori este nevoie pentru luarea unor decizii care nu suportă amânare.
(3) Președinții Filialelor Teritoriale, cel al Comitetului maiștrilor militari, subofițerilor în rezervă și voluntari precum și al Comitetului gradaților și soldaților în rezervă și voluntari pot fi invitați să participe la ședințele Consiliului Director.

Cenzor

Extras din Statutul AORR:

Art. 27. Controlul financiar al AORR este asigurat de o comisie de cenzori aleasă de Adunarea Generală, formată din persoane cu pregătire juridică și economico-financiară, care are următoarele sarcini:

1. verifică modul în care este administrat patrimoniul AORR şi întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;
2. aduce la cunoştinţă Consiliului Director modificările legislative în domeniu, situaţiile privind încălcările dispoziţiilor legale, precum şi neregulile constatate în ceea ce priveşte evidenţa patrimoniului AORR;
3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
4. președintele comisiei de cenzori participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
5. durata mandatului cenzorului este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii;
6. membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Filialele teritoriale

Extras din Statutul AORR:

Art. 28. Filialele Teritoriale au rolul de înfăptuire a politicilor AORR și pot fi formate din minim 3 membri.