Statutul AORR

Statutul ASOCIAŢIEI OFIŢERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

CAP.I  DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Asociația Ofițerilor în Rezervă din România, denumită în continuare AORR, este o organizație neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonomă și apolitică, înființată în temeiul art. 40 din Constituția României, ce statuează dreptul la libera asociere și al Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. (1) AORR este organizată și funcționează sub auspiciile Statului Major al Apărării (SMAp) al Armatei României, în baza Actului Constitutiv și a prezentului Statut. 

(2) Șeful SMAp poate fi președinte de onoare al asociației. 

(3) Simbolurile AORR sunt: sigla, steagul de identificare, fanionul și insigna de membru. 

(4) AORR are propriul site și poate edita publicații de specialitate. 

Art. 3. (1) AORR este constituită pe durată nelimitată și are sediul în municipiul București, strada Traian nr. 3, bloc E6, scara 2, etaj 5, apt. 69, sector 3. Schimbarea sediului AORR se poate face pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 4. (1) În calitate de membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă, CIOR – NATO, AORR participă la activitățile organizate de CIOR, precum și la cele realizate în parteneriate cu asociații și organizații din străinătate. 

(2) În același timp, AORR acționează pentru consolidarea relațiilor de colaborare cu celelalte asociații ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, cu asociația veteranilor de război și dezvoltă conlucrarea cu alte organizații și asociații din țară, cu care are interese comune.

 

CAP.II  SCOPUL ȘI OBIECTIVELE AORR

Art.5. (1) Scopul AORR este de a valorifica experiența și competențele profesionale ale ofițerilor în rezervă și în retragere, precum și ale ofițerilor rezerviști voluntari, pentru a contribui la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor naționale și euroatlantice de securitate, în conformitate cu Constituția României, cu legile specifice apărării, Strategia Națională de Apărare a României și cadrul normativ euroatlantic și pentru a acorda consultanță și expertiză pe probleme specifice. AORR antrenează în realizarea obiectivelor sale maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în rezervă, precum și rezerviști voluntari.

Art.6. Obiectivele AORR sunt:

a) să mențină și să dezvolte dragostea față de patrie și drapelul național, respectul față de Constituție, legile țării și Armata României, să acționeze pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și unității statului român;

b) să cultive și să dezvolte sentimentele de stimă, respect și atașament față de valorile democrației, să sprijine realizarea obiectivelor apărării naționale și pe cele ale apărării colective în cadrul Alianței Nord-Atlantice;

c) să dezvolte sentimentul datoriei de apărare a țării, al solidarității și cooperării între ofițerii în rezervă și alte categorii de personal din toate categoriile de forțe ale armatei, din sistemul de național de securitate, precum și legăturile de prietenie și colaborare cu ofițerii din asociațiile militare similare din statele membre NATO și UE;

d) să contribuie la profesionalizarea ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților în rezervă, a voluntarilor militari și să ajute la integrarea lor în efortul apărării naționale și colective;

e) să contribuie, prin proiecte și propuneri, la susținerea intereselor militarilor în rezervă și ale familiilor acestora, precum și la creșterea calității vieții lor, la standardele impuse de statutul României de stat membru NATO și UE;

f) să militeze pentru apărarea demnității și onoarei militare;

g) să promoveze contactele și coeziunea între forțele active și cele de rezervă; să desfășoare acțiuni de cooperare cu asociații similare, cu cele membre ale CIOR, potrivit acordurilor bilaterale și statutului acestor organizații;

h) să contribuie la recrutarea, selecția, pregătirea și instruirea candidaților pentru profesia de ofițer, maistru militar, subofițer, gradat sau soldat profesionist și a militarilor rezerviști voluntari;

i) să cultive respectul față de memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, independența și suveranitatea României și în misiuni sub egida organizațiilor internaționale, pentru democrație și păstrarea ființei naționale; să contribuie la educarea tinerei generații în spiritul dragostei față de țară, de trecutul glorios și tradițiile de luptă ale armatei și al atașamentului față de poporul român;

j) să contribuie la modernizarea cadrului legislativ al apărării naționale și al apărării colective, la constituirea forțelor militare de rezervă, să promoveze interesele armatei pentru înzestrarea cu mijloace de luptă moderne și dezvoltarea industriei naționale de apărare;

k) să promoveze activ în societatea românească interesele sistemului național de securitate, să ia atitudine fermă împotriva politicilor și practicilor de denigrare a armatei și intereselor naționale;

l) să contribuie la diseminarea cunoștințelor în domeniile științei și tehnologiei militare, planificării militare și planificării apărării;

m) să dezvolte camaraderia între membrii săi și să stimuleze colaborarea cu alte structuri asociative și profesionale, cu precădere, din sistemul național de securitate;

n) să contribuie la armonizarea relațiilor dintre militarii activi, voluntari, în rezervă și în retragere și societatea civilă; să sprijine integrarea în societatea civilă a personalului trecut în rezervă;.

o) să sprijine, prin mijloacele la dispoziție, membrii AORR aflați în dificultate.

Art. 7. În vederea realizării scopului și a obiectivelor sale, AORR desfășoară următoarele activități:

a) informează periodic membrii asociației cu privire la obiectivele securității naționale și internaționale, la evoluțiile din spațiul euroatlantic și în zona geostrategică a României, precum și în legătură cu lecțiile învățate din participarea militarilor români la acțiuni militare sub egida NATO și UE;

b) informează membrii asociației asupra modificărilor sau demersurilor legislative din domeniul apărării naționale și colective; elaborează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ în materie;

c) participă, prin reprezentanți, la activități culturale, comemorative, aniversare etc. organizate de autoritățile publice centrale și locale;

d) încurajează membrii AORR să publice, pe baza experienței proprii, lucrări memorialiste, de istorie sau beletristice, articole, analize sau puncte de vedere privind domeniile activității militare, siguranței și securității naționale;

e) participă la parteneriate naționale și internaționale și realizează schimburi de experiență în domeniul forțelor de rezervă și apărării teritoriale cu instituții ale statului român, cu asociații din statele partenere, membre NATO și UE;

f) contribuie la organizarea unor dezbateri, a unor activități aplicativ-militare, de instruire și sportive, în vederea stimulării interesului pentru perfecționarea pregătirii militare individuale a ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților în rezervă și a celor voluntari;

g) asigură sprijin pentru promovarea intereselor membrilor săi, ale cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale veteranilor de război și înființează organisme proprii de protecție socială a rezerviștilor;

h) realizează proiecte și înaintează propuneri instituțiilor competente ale statului român, în vederea îndeplinirii scopului și a obiectivelor propuse;

i) în calitate de solicitant sau de partener, poate accesa fonduri europene în scopul perfecționării resurselor umane, al dezvoltării bazei materiale de agrement, precum și pentru rezolvarea unor probleme sociale pentru categoriile de personal pe care le reprezintă;

j) inițiază și desfășoară sistematic activități de educare patriotică a cetățenilor, de dezvoltare a conștiinței naționale a românilor pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale a statului național unitar român;

k) marchează prin acțiuni educative principalele momente din istoria multimilenară a poporului român și a armatei noastre.

 

CAP.III MEMBRII AORR, MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE Șl DE PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU

 Art.8. (1) AORR este constituită din membri, membri de onoare, membri susținători și membri asociați.

(2) Membrii AORR pot fi generali și ofițeri în rezervă și în retragere, ofițeri rezerviști voluntari proveniți din toate categoriile de forțe ale armatei și celelalte structuri ale sistemului național de apărare, care au această calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îndeplinesc criteriile statutare și s-au înscris în AORR.

(3) Membrii de onoare sunt personalități marcante ale vieții publice, care sprijină necondiționat, spiritual, material sau financiar, activitatea AORR, în realizarea obiectivelor sale și contribuie la creșterea prestigiului acesteia. Calitatea de membru de onoare al AORR include și calitatea de președinte de onoare și se acordă de Consiliul Director al AORR și de conducerea filialelor AORR.

(4) Membrii asociați pot fi maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în rezervă, precum și rezerviști voluntari. Membrii asociați au aceleași drepturi și îndatoriri ca și membrii AORR.

(5) Membrii susținători pot fi persoane fizice și juridice care sprijină, în mod substanțial, AORR, contribuind din punct de vedere material, financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului și a obiectivelor acesteia, fără a fi obligați să plătească cotizația. Militarii în activitate pot fi membri susținători. Calitatea de membru susținător se atribuie de către Consiliul Director sau de conducerea filialelor teritoriale și aceștia sunt invitați la activitățile organizate de AORR;

Art.9. Calitatea de membru, calitatea de membru asociat și calitatea de membru susținător ai AORR se acordă de către Consiliului Director sau de către conducerea filialelor teritoriale, pe baza cererii de înscriere prin care solicitantul declară că este de acord cu prevederile statutului și cu celelalte reglementări specifice.

Art.10. (1) Calitatea de membru al AORR se pierde la cerere sau prin excludere.

(2) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al AORR acele fapte care, direct sau indirect, sunt îndreptate împotriva intereselor naționale ale României, precum și împotriva democrației, a drepturilor universale ale omului, ori propagă xenofobia, șovinismul, rasismul, intoleranța religioasă și extremismul de orice fel.

(3) Sunt excluși prin decizie a Consiliului Director sau a conducerii filialelor teritoriale membrii AORR care:

a) nu respectă Statutul AORR;

b) sunt condamnați, prin sentință judecătorească definitivă, la pedepse privative de libertate;

c) aduc prejudicii materiale și morale AORR;

d) fac declarații publice în numele AORR, fără acordul organelor de conducere.

(4) Pierderea calității de membru nu incumbă rambursarea sumelor achitate drept cotizație sau alte contribuții benevole.

 

CAP.IV DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE MEMBRILOR AORR

Art.11. Membrii AORR au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale AORR;

b) să participe la ședințele Adunării Generale, ale filialelor și sucursalelor teritoriale, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor de interes general ale AORR;

c) să fie informați, periodic sau la cerere, despre activitatea desfășurată de organele de conducere;

d) să participe la activitățile interne și internaționale organizate de AORR;

e) să participe la activități specifice forțelor de rezervă, să mediatizeze obiectivele și rezultatele în mass media românească și, după caz, străină;

f) să se retragă din AORR, notificând Consiliul Director, sau organele de conducere ale filialelor/sucursalelor teritoriale;

g) să primească gratuit materialele editate de AORR și să beneficieze de gratuități sau taxe preferențiale la evenimente organizate de asociație;

h) să recomande primirea de noi membri.

Art.12. Membrii AORR au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile prezentului Statut și hotărârile organelor de conducere ale AORR și să acorde sprijin pentru desfășurarea activității asociației;

b) să cunoască statutul cadrelor militare și pe cel al rezerviștilor voluntari, să respecte și să aplice cu consecvență prevederile acestora referitoare la cadrele militare în rezervă și în retragere și la rezerviștii voluntari;

c) să cunoască strategia de apărare națională a României, doctrinele categoriilor de forțe ale armatei si conceptele de apărare strategică ale NATO;

d) să contribuie la consolidarea AORR printr-o atitudine activă și pragmatică, prin promovarea consecventă a principiilor acesteia, stabilite de Statut, precum și prin atragerea de noi membri;

e) să acționeze pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației și să nu angajeze AORR în nicio activitate, fără mandat din partea Consiliului Director;

f) să aibă preocupări și manifestări compatibile cu calitatea de rezervist și să dovedească, în orice împrejurare, stimă și respect față de camarazi și față de militarii armatelor aliate;

g) să nu desfășoare în cadrul AORR, sau cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta, activități de propagandă politică în favoarea sau în defavoarea vreunui partid sau formațiune politică. Să se autosuspende din asociație, în situația în care candidează din partea unor partide politice pentru a fi ales în structurile centrale sau locale ale puterii de stat;

h) să participe la adunările generale și la celelalte activități ale AORR;

i) să păstreze confidențialitatea activităților asociației, atunci când asemenea cerințe sunt adoptate de Adunarea Generală sau Consiliul Director;

j) să achite cotizația stabilită de către Consiliul Director, potrivit criteriilor și în termenele stipulate sau/și să contribuie opțional la asigurarea financiară a asociației prin completarea Declarației 230.

 

CAP.V  ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

Art.13. AORR are următoarele organe de conducere și control și structuri organizatorice:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Comisia de Cenzori;

d) Filialele și Sucursalele Teritoriale.

Art.14. Organele de conducere, în întregul lor, și fiecare dintre membrii acestora, răspund, de întreaga activitate, în fața Adunării Generale.

Art.15. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al AORR și cuprinde delegații/reprezentanții desemnați de filialele și sucursalele AORR, conform normelor stabilite de Consiliul Director al AORR.

Art.16. Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, respectiv extraordinară, după cum urmează:

a) în sesiune ordinară, de regulă o dată pe an, și în sesiuni extraordinare pentru rezolvarea unor probleme importante urgente, de competența Adunării Generale;

b) Adunarea Generală se convoacă, în sesiune ordinară, cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru desfășurarea ei sau, în situații deosebite, în sesiune extraordinară, cu cel puțin 5 zile înainte;

c) convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director;

d) convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la inițiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi dintre membrii AORR;

e) prin hotărârea Consiliului Director, Adunarea Generală se poate realiza cu prezența fizică, pe platforme on-line și/sau hibrid (fizic și on-line) a membrilor AORR.

Art.17. (1) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din totalul delegaților/ reprezentanții desemnați.

(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare a Adunării Generale, care se consideră statutar constituită, indiferent de numărul de membri prezenți.

Art.18. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, stabiliți în baza cotei de reprezentare, cu excepția aprobării și modificării Statutului, când trebuie întrunită o majoritate de cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, stabiliți în baza cotei de reprezentare.

Art.19. (1) Fiecare membru al AORR are dreptul la un singur vot.

(2) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal de către un secretariat desemnat de către Consiliul Director.

(3) Adunarea Generală este condusă de președinte sau, la nevoie, de către persoanele stabilite de Consiliul Director.

(4) Lipsa nemotivată a oricărui membru la două ședințe consecutive ale Adunării Generale atrage pierderea dreptului de a fi ales în organele de conducere și în organismele de lucru ale AORR.

(5) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme, pe baza unei cereri formulate în scris, adresate Consiliului Director, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală.

(6) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv și ale Statutului, sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.20. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale AORR, precum și a planului anual cu principalele activități;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bilanțului contabil și a raportului Comisiei de cenzori;

c) alegerea președintelui AORR;

d) alegerea direct pe funcții a membrilor Consiliului Director și a membrilor comisiei de cenzori, conform numărului și componenței propuse de Consiliul Director în funcție;

e) revocarea membrilor Consiliului Director și ai comisiei de cenzori;

f) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului AORR;

g) dizolvarea și lichidarea AORR, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h) confirmă afilierea AORR la o federație sau uniune etc. din țară și străinătate;

i) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Statut.

Art.21. La sesiunile Adunării Generale pot fi invitați reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, ai altor structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, ai instituțiilor cu care AORR colaborează, reprezentanți ai mass-media, precum și ai altor asociații.

Art.22. (1) Consiliul Director al AORR este organul executiv de conducere și administrare a asociației și este ales pentru intervalul dintre sesiunile ordinare ale Adunării Generale.

(2) Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reînnoite de către Adunarea Generală.

Art.23. Consiliul Director are compunerea pe funcții și numărul de membri, aprobate de Adunarea Generală.

Art.24. Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) elaborează și aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF);

b) asigură conducerea activității AORR în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

c) pregătește sesiunile Adunării Generale și asigură buna lor desfășurare;

d) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, propuneri privind numărul membrilor și componența pe funcții a Consiliului Director și a comisiei de cenzori;

e) aprobă sigla, steagul, fanionul, diploma, emblema de onoare și insigna AORR;

f) elaborează și prezintă Adunării Generale execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul anterior, proiectul planului anual de activități și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor;

g) încheie acte juridice în numele AORR;

h) aprobă înființarea filialelor și a sucursalelor teritoriale;

i) stabilește excluderea membrilor asociației pentru situațiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din prezentul statut;

j) aprobă afilierea la o federație sau uniune etc. din țară și străinătate;

k) stabilește cuantumul cotizației anuale pentru membrii AORR;

l) hotărăște schimbarea sediului AORR;

m) aprobă organigrama și politica de personal ale structurilor AORR;

n) stabilește personalul din cadrul AORR care urmează să fie remunerat, precum și indemnizația acestuia;

o) acceptă donațiile și sponsorizările făcute AORR, în condițiile respectării legilor în vigoare;

p) gestionează utilizarea fondurilor bugetare și a altor venituri, cu respectarea legilor în vigoare;

q) analizează și avizează difuzarea luărilor de poziție publice, care angajează AORR, în cadrul activităților de implicare în susținerea drepturilor și demnității militarilor;

r) stabilește și înaintează propuneri pentru înaintarea în gradul următor și conferirea de decorații naționale și distincții militare unor membrii ai AORR, care îndeplinesc condițiile legale;

s) aprobă participarea la programe și parteneriate cu structuri similare din țară și străinătate;

t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

u) aprobă documentele necesare implementării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Art.25. (1) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate, în fața Adunării Generale.

(2) Fiecare membru al Consiliului Director răspunde individual pentru actele și faptele sale, în cazul încălcării legislației sau a dispozițiilor primite.

Art.26. (1) Consiliul Director se întrunește, de regulă, lunar și asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Reprezentanții desemnați ai filialelor și ai sucursalelor teritoriale, cei ai membrilor asociați pot fi invitați să participe la ședințele Consiliului Director, atunci când pe ordinea de zi sunt subiecte de interes pentru aceștia.

(3) Ședințele Consiliului Director se pot realiza cu prezența fizică, pe platforme on-line și/sau hibrid (fizic și on-line) a membrilor Consiliului Director.

(4) Hotărârile Consiliului Director se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți.

Art.27. (1) Președintele reprezintă AORR în relațiile cu autoritățile publice și private și cu alte organizații ale cadrelor militare în rezervă și în retragere din țară sau din străinătate, legal constituite, angajând răspunderea juridică și morală a acesteia prin semnătură proprie și ștampila AORR.

(2) Președintele poate solicita întrunirea Consiliului Director, ori de câte ori este nevoie pentru luarea unor decizii care nu suportă amânare.

Art. 28. (1) Mijloacele financiare și materiale ale asociației sunt gestionate de către un contabil/expert financiar, autorizat, în condițiile legii.

(2) Controlul financiar al AORR este asigurat de o comisie de cenzori aleasă de Adunarea Generală, formată din 3 persoane cu pregătire juridică și economico-financiară, care are următoarele sarcini:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AORR și întocmește rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;

b) aduce la cunoștință Consiliului Director modificările legislative în domeniu, situațiile privind încălcările dispozițiilor legale, precum și neregulile constatate în ceea ce privește evidența patrimoniului AORR;

c) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală;

d) președintele comisiei de cenzori participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

e) durata mandatului comisiei de cenzori este intervalul dintre Adunările Generale ordinare, cu posibilitatea reînnoirii;

f) membrii Consiliului Director nu pot face parte din comisia de cenzori.

Art. 29. (1) AORR poate înființa, în condițiile legii, ca structuri organizatorice teritoriale, filiale și sucursale, cu rolul de înfăptuire a politicilor AORR și pot fi formate din minimum 3 membri.

(2) Filiala AORR se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a asociației. Personalitatea juridică se dobândește la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor și obținerea certificatului de înregistrare fiscală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Filiala este condusă de un Consiliu Director.

(4) Filiala are patrimoniu propriu, distinct de al AORR.

(5) Filiala poate încheia în nume propriu acte juridice în condițiile stabilite prin actul constitutiv, conform deciziei Consiliului Director.

(6) Filiala poate încheia, în baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al AORR, acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama AORR.

(7) Sucursala nu are personalitate juridică și își desfășoară activitatea potrivit competențelor acordate de Consiliul Director al AORR.

(8) Sucursala este condusă de un Birou Executiv.

 

CAP.VI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.30. (1) AORR prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor săi conform
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în următoarele scopuri:

a) înscrierea în vederea obținerii calității de membru al AORR;

b) informări, comunicări, invitații la diverse evenimente;

c) participarea la Adunări Generale ale AORR și ale filialelor/sucursalelor, la diverse evenimente cultural-educative, comemorări, aniversări etc.

(2) AORR va pune la dispoziția membrilor săi încă de la înscriere o Notă de informare care face referire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile menționate.

 

CAP.VII CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE AORR

Art.31. Veniturile AORR pot proveni din:

a) cotizații;

b) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;

c) donații și sponsorizări;

d) alte venituri prevăzute de lege.

Art.32. Mijloacele bănești ale AORR se păstrează într-un cont bancar.

Art.33. Cheltuielile se efectuează pe baza aprobării Consiliului Director, în limita sumelor prevăzute în buget, pe baza actelor justificative legale, aprobate de președintele AORR.

Art.34. Membrilor organelor de conducere și a celor desemnați de acestea li se poate deconta valoarea cheltuielilor de delegare și de transport pe timpul deplasării în interesul AORR, numai pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse.

Art.35. (1) Mijloacele financiare ale AORR sunt folosite pentru achiziționarea de furnituri de birou, redactarea și multiplicarea de documente, organizarea adunărilor și activităților AORR, precum și a celor organizate în cadrul acțiunilor de cooperare în părțile ce o privesc, achiziționarea de coroane sau jerbe de flori cu diverse ocazii, donații, procurarea de cadouri simbolice ce pot fi oferite membrilor cu ocazia unor evenimente importante din viața lor, achiziționarea de bunuri și servicii pentru nevoile asociației precum și pentru plata cotizației CIOR.

(2) Pentru sprijinirea unor persoane aflate în dificultate, Consiliul Director al AORR poate iniția constituirea unor fonduri de sprijin, prin contribuția benevolă a membrilor AORR.

Art.36. Patrimoniul AORR este distinct și autonom de patrimoniul individual al fiecărui membru al asociației.

 

CAP.VIII DIZOLVAREA Șl LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.37. (1) AORR se dizolvă, în condițiile legii, astfel:

a) de drept;

b) prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate;

c) prin hotărâre a Adunării Generale.

(2) Constatarea dizolvării AORR în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se realizează prin hotărâre a judecătoriei competente teritorial, iar în situația prevăzută la lit. c), procesul-verbal în formă autentică se depune la instanța judecătorească competentă teritorial în termen de 15 zile de la ședința de dizolvare.

Art.38. (1) Bunurile rămase în urma lichidării AORR se vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător, stabilite în ședința de dizolvare.

(2) Bunurile provenite din resurse bugetare se vor repartiza prin hotărâre a Guvernului către asociații sau fundații cu scop identic sau asemănător sau către instituții publice cu același obiect de activitate.

 

CAP.IX DISPOZIŢII FINALE

Art.39. AORR are ștampilă proprie și cont bancar deschis în condițiile legii.

Art.40. (1) AORR instituie Emblema de Onoare a AORR și insigna de membru.

(2) Emblema de Onoare a AORR se acordă prin hotărâre a Consiliului Director al AORR membrilor asociației, personalităților, instituțiilor, asociațiilor și fundațiilor, pentru contribuția deosebită a acestora în promovarea obiectivelor AORR.

(3) Insigna de membru al AORR se oferă membrilor asociației și, conform hotărârii Consiliului Director al AORR, partenerilor și colaboratorilor.

Art.41. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală a AORR din data de 23 noiembrie 2023, este obligatoriu pentru toți membrii, este valabil pe toată durata de funcționare a asociației, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai sub formă scrisă cu îndeplinirea reglementărilor legale.